DHA Lahore Phase 8 1 Kanal Rates GWADAR LAHORE. For More Information 0321-9110991

DHA Lahore Phase 8 1 Kanal Rates

 Al shams city Gwadar 500 square yard plots, Al shams city Gwadar 1 kanal plots, Al shams city Gwadar 8 marla plots, Creek arena Gwadar 500 square yard plot price, Creek arena Gwadar 1 kanal plot price, Creek arena Gwadar 8 marla plot price, Al shams city Gwadar 500 square yard plot price, Al shams city Gwadar 1 kanal plot price, Al shams city Gwadar 8 marla plot price, Creek arena Gwadar 500 square yard plot rate, Creek arena Gwadar 1 kanal plot rate, Creek arena Gwadar 8 marla plot rate,

DHA Lahore Phase 8 1 Kanal Rates

1, Block S   Plot 436/3   Price 212 LAC   1 Kanal
2, Block X   Plot 597   Price  185   70 feet Road
3, Block Y   Plot 103   Price  120   1 Kanal
4, Block W   Plot 137   Demand 300 Lac
5, Block V   Plot 1094   Rate 212   1 Kanal
6, Block T   Plot 358   Rate 240   1 Kanal

DHA Lahore Phase 8 Park View Rates
1, Block N   Plot 329   Demand 125   100 Feet Road
2, Block P   Plot 198   Demand 175

DHA Lahore Phase 8 2 Kanal Rates
1, Block U   Plot 760   Price  360 Pk/vw   2 kanal

DHA Lahore Phase 7 1 Kanal Plots Prices

dha Lahore phase 5 b block 1 kanal house for sale, dha Lahore phase 5 b block 10 Marla house for sale, dha Lahore phase 5 b block 5 Marla house for sale, dha Lahore phase 5 house for sale, dha Lahore phase 5 house for sale, dha Lahore phase 5 a block 10 Marla house for sale, dha Lahore phase 5 k block 1 kanal house for sale, dha Lahore phase 5 k block 10 Marla house for sale, dha Lahore phase 5 l block 1 kanal house for sale, dha Lahore phase 5 l block 10 Marla house for sale, dha Lahore phase 5 h block 1 kanal house for sale, dha Lahore phase 5 e block 1 kanal house for sale, dha Lahore phase 5 c block 1 kanal house for sale, dha Lahore phase 5 house for sale, dha Lahore phase 5 j block 1 kanal house for sale,

DHA Lahore Phase 8 Z Block Rates

1, Block Z 1   Plot 265   Rate 135   1 Kanal  4 Paid
2, Block Z 2   Plot 171   Demand 130   1 Kanal  7 Paid

DHA Lahore Phase 8 10 Marla Rates
1, Block Z 3   Plot 450   Price 80 lac 4 paid
2, Block Z 6   Plot 922   Price 65 lac  3  Paid

DHA Lahore Phase 8 5 Marla Rates
1, Block Z 4   Plot 167   Rate 55 lac  5 paid
2, Block Z 5   Plot 105   Demand 41  4 paid

DHA Lahore Phase 9 Plot Price

Download DHA Phase 8 Map

Download Phase 8 Z Map

DHA Lahore phase 6 a block 5 Marla house for rent, DHA Lahore phase 6 c block 5 Marla house for rent, DHA Lahore phase 6 d block 5 Marla house for rent, DHA Lahore phase 6 e block 5 Marla house for rent, DHA Lahore phase 6 j block 5 Marla house for rent, DHA Lahore phase 6 b block 2 kanal house for rent, DHA Lahore phase 6 e block 2 kanal house for rent, DHA Lahore phase 6 h block 2 kanal house for rent, DHA Lahore phase 6 j block 2 kanal house for rent, DHA Lahore phase 6 g block 2 kanal house for rent, DHA Lahore phase 6 c block 2 kanal house for rent, DHA Lahore phase 6 k block 2 kanal house for rent,

phase 8 1 kanal plot for sale, dha phase 8 w block 1 kanal plot for sale, dha phase 8 z3 block 1 kanal plot for sale, dha phase 8 z6 block 1 kanal plot for sale, dha phase 8 z1 block 1 kanal plot for sale, dha phase 8 z2 block 1 kanal plot for sale, dha phase 8 v block 1 kanal plot for sale, dha phase 8 z4 block 1 kanal plot for sale, dha phase 8 z5 block 1 kanal plot for sale, dha phase 8 s block 1 kanal plot for sale, dha phase 8 t block 1 kanal plot for sale, dha phase 8 u block 1 kanal plot for sale, dha phase 8 x block 1 kanal plot for sale, dha phase 8 y block 1 kanal plot for sale, dha phase 8 1 kanal plot for sale, Lahore phase 8 w block 1 kanal plot for sale, Lahore phase 8 z3 block 1 kanal plot for sale, Lahore phase 8 z6 block 1 kanal plot for sale, Lahore phase 8 z1 block 1 kanal plot for sale, Lahore phase 8 z2 block 1 kanal plot for sale,